Masz pytania?
Skontaktuj się!
Jesteś
zainteresowany?
537 208 150
Dane kontaktowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

  Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.
  Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą danych wskazanych na stornie internetowej frimy.

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem danych osobowych jest firma jest firma RR RENT Sp. Z o.o.
   ul. Duńska 1G 91-204 Łódź KRS 0001008714, NIP: 9472009504
  2. Cel i podstawy prawne przetwarzania
   Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
   Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  III. Kategorie danych przetwarzanych przez Firmę:
  Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zameldowania, Pesel, seria i nr dowodu osobistego/paszportu, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

  1. Odbiorcy danych
   Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:
  1. Przekazywanie danych do państw trzecich
   Firma nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/EOG.
  2. Okres przechowywania danych
   Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy Firma przetwarza do końca okresu obowiązywania Umowy.

  VII. Prawa osób, których dane przetwarza Firma

  Przysługuje Państwu:

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  VIII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia Umowy.

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
  Dane kontaktowe
  RR RENT Sp. Z o.o.
  ul. Duńska 1G
  91-204 ŁÓDŹ

  KRS 0001008714,
  NIP: 9472009504
  Kontakt z nami
  +48 537 208 150
  Napisz do nas
  najem@for-rent.com.pl